WELKOM » VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VLAG VOOR HOLLAND

1. ALGEMEEN

1.1 Op  al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 Onder "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts-) persoon, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te
sluiten alsmede diens vertegen-woordiger(s).

1.3 De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde (eigen) voorwaarden wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, ontwerpen, tekeningen of andere bescheiden of gegevensdragers, blijven deze te allen tijde
ons (intellectueel) eigendom en deze moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet  worden gebruikt of worden vermenigvuldigd.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order.

2.4 Aanbiedingen worden gedaan op basis van de ons op dat moment bekende en aan ons verstrekte gegevens. Mocht de werkelijke situatie anders

blijken te zijn, dan behouden wij ons het recht voor om de opdracht (na overleg) op een andere kostenefficiënte wijze uit te voeren. In dat geval komen de eventuele meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

2.5 Eventuele interpretatie- en/of calculatiefouten kunnen door ons te allen tijde worden gecorrigeerd dan wel reden voor ons zijn om de aanbieding in
te trekken of om de opdracht terug te geven.

3. OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard of hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging, aangevuld met de daaraan ten grondslag liggende aanbieding/offerte geeft de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Indien voor bepaalde opdrachten vanwege de aard en/of omvang geen offerte of een opdrachtbevestiging wordt verzonden, betekent dat niet dat er
geen overeenkomst tot stand is gekomen en zal de factuur als bewijs daarvan kunnen dienen. Eventuele reclame zal binnen 8 werkdagen dienen te worden ingediend.

3.4 In overleg met de wederpartij is het mogelijk om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan de
wederpartij worden doorberekend.

4. PRIJZEN,  ANNULERING

4.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
• gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
• exclusief BTW,  invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

4.2 In geval van verhoging van een of meer kostprijs bepalende factoren nàdat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd om de
orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Als toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging bekend zijn, dan zullen die zoveel mogelijk daarin worden vermeld.

4.3 Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht wenst in te trekken of te annuleren, is hij aan ons 10% van de
orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten verschuldigd, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

5. LEVERING

5.1 De opgegeven levertijd of -datum bindt ons niet en geldt slechts als indicatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte (indien van toepassing na de afgesproken montage) ter beschikking is gesteld aan
de wederpartij,.

5.3 De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij levering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen
te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

5.4 Wanneer de goederen na gereedstelling door de wederpartij niet zijn afgenomen, kunnen zij te zijner beschikking worden opgeslagen, echter voor
zijn rekening en risico.

5.5 Alle leveringen door Vlag voor Holland geschieden onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom. Slechts na betaling van alle openstaande
facturen verkrijgt de opdrachtgever de eigendom van de geleverde zaken.

6. TRANSPORT en -RISICO

6.1 Indien wij het transport verzorgen en er geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, 
verpakking e.d. door ons bepaald.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen, dragen wij het risico in geval van transport tot de afgesproken leveringsplaats.

7. OVERMACHT

7.1 Indien een partij als gevolg van overmacht haar prestatie niet kan nakomen, zal die partij dat onmiddellijk aan de andere partij laten weten.
Onder "overmacht" wordt hier verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is, terwijl die
omstandigheid redelijkerwijze niet voor rekening komt van (of veroorzaakt is door) de partij die zich daarop beroept.

7.2 Als de (situatie van) overmacht van tijdelijke aard is, hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat
nakoming wel mogelijk is.

7.3 Is de overmacht van blijvende aard, dan kan de andere partij de overeenkomst ontbinden. Partijen kunnen ook een regeling treffen over ontbinding
of wijziging van de overeenkomst.

7.4 Door ons reeds uitgevoerde (deel-) prestaties zullen wij in rekening brengen.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Alle tekeningen, digitale bestanden, mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons vervaardigd, blijven ons
eigendom en daarop rusten onze intellectuele eigendomsrechten.

8.2 Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen
met de wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Wederpartij zal ons op eerste verzoek vrijwaren tegen vorderingen van derden.

8.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het de wederpartij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan enige zaak of
vermogensrecht waarop  intellectuele eigendoms- of auteursrechten rusten op andere wijze aan te wenden of te veranderen dan is overeengekomen.
Bij inbreuk op die rechten verbeurt de wederpartij aan ons een boete van EUR 1.000,- per dag dat deze situatie voortduurt, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt, tenzij die schade het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan onze zijde.

9.2 Indien wij aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt en
tot ten hoogste het bedrag van de overeengekomen prijs.

9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade of schade aan personen, zowel bij wederpartij als bij derden.

9.4 Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of is veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan
voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

10. GARANTIE

10.1 Wij staan in voor de kwaliteit van de door ons geleverde en (indien afgesproken) gemonteerde producten. De wederpartij kan bij ons een beroep op
garantie doen als hij vindt dat die kwaliteit onvoldoende is. Wij verlenen dan garantie op de door ons geleverde producten en de verrichte werkzaamheden
voor de duur die redelijkerwijze van ons mag worden verlangd, rekening houdende met omstandigheden als het gebruiksdoel, de wijze en intensiteit van
het gebruik, normale slijtage en beoogde houdbaarheid, een en ander tenzij in de overeenkomst een specifieke garantieperiode is genoemd. Op door ons
van derden betrokken producten of diensten wordt door ons dezelfde garantie (en voor dezelfde garantieduur) verleend als de derde-leverancier aan ons verleent.

10.2 Geen beroep op garantie is mogelijk, indien door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden onjuist gebruik wordt gemaakt van het
geleverde of door hen wijzigingen worden aangebracht in of aan onze producten/diensten.

10.3 Zolang wederpartij niet of niet geheel voldoet aan enige overeengekomen verplichting zijn wij niet gehouden tot het verlenen van garantie.

11. RECLAMES

11.1 Reclames over leveringen/producten en facturen dienen binnen 8 dagen na levering cq. na factuurdatum schriftelijk en onderbouwd bij ons te
worden ingediend. Daarna worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen, tenzij duidelijk is dat wederpartij niet eerder kon reclameren.

11.2 Indien de reclame gegrond is zullen wij ten hoogste de overeengekomen prestatie of het product opnieuw leveren en schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld en uitsluitend voor het deel waarop de reclame betrekking heeft.

12. BETALING

12.1 Betaling dient te geschieden (zonder enige korting of compensatie) binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en
vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

12.3 Ingeval de wederpartij
 a) failliet wordt verklaard, aan hem surseance van betaling wordt verleend of er wordt beslag op goederen van hem gelegd,
 b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld (in geval van een natuurlijk persoon),
 c) enige op hem rustende verplichting naar ons niet nakomt (waaronder het niet betalen van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de
daarvoor gestelde termijn), hebben wij de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden en hebben wij recht op vergoeding van kosten,
 schade en rente.

13. RENTE EN KOSTEN

13.1 Indien betaling niet binnen de in de factuur genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
Vanaf de vervaldatum van de factuur is wederpartij de wettelijke (handels-) rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

13.2 Daarnaast is de wederpartij aan ons een vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

MET VLAGVOORHOLLAND SAMEN STERK!