WELKOM » PRIVACY

PRIVACY VERKLARING
Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Vlag voor Holland heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Vlag voor Holland over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Vlag voor Holland. 
U kunt verzoeken dat Vlag voor Holland uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Vlag voor Holland te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Vlag voor Holland of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Vlag voor Holland te verkrijgen. Vlag voor Holland zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Vlag voor Holland u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Vlag voor Holland
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vlagvoorholland.nl. Vlag voor Holland zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Vlag voor Holland een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Vlag voor Holland uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
• Verwerkers

• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Vlag voor Holland

Het kan zijn dat Vlag voor Holland verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Vlag voor Holland ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Vlag voor Holland kunnen worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.
De cookies die via de website van Vlag voor Holland worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Vlag voor Holland u gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vlagvoorholland.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Vlag voor Holland uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@vlagvoorholland.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.
In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

MET VLAGVOORHOLLAND SAMEN STERK!